SOAL UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI Tahun Ajaran 2019/2020

Bismillah hari ini kita akan membagikan kepada bapak/ibu guru semuanya mengenai SOAL UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI Tahun Ajaran 2019/2020. kita sudah memasuki masa Ulangan kenaikan kelas di saat ramadhan 2019 ini tentunya sudah diujikan soal UKKnya baru kami posting disini ya soalnya untuk dijadikan bahan latihan dan soal ujian bagi guru dan murid semuanya bagi yang membutuhkan Soal- soal UAS Bahasa Jawa Semester 2 Kelas 3 SD/MI Tahun Ajaran 2019/2020 terbaru tentunya ya.


SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 3 TAHUN AJARAN 2019/2020

Wacanen kanthi pratitis.

Ing mangsa ketiga kondha arep nulungi lwak lan Yuyu. Bango arep mindhahake lwak lan Yuyu lwak lan Yuyu digawa Yuyu ngerti yen bango wis tumindhak culika marang iwak. Yuyu banjur njepit gulune Bango. Wiwit kadadeyan kui Yuyu lan lwak kang slamet ora percaya maneh karo Bango Ketiga banyu kali wiwit asat. lwak lan Yuyu susah atine Dumadakan ana Bango ana cucuk. Nanging nalika mabur, iwak dipangan Bango. lwak mati kapusan

I. Wenehana tanda ping (x ) ing aksara a, b, c, utawa d ing lembar Jawab pratelan-pratelansing paling bener ing ngisor Ikil
1. lrah-irahan kang cocok kanggo wacan ing dhuwur yaiku
a. Yuyu lan Bango
b. Yuyu Mati
c. Bango Jujur
d. Mangsa Ketiga
2. Banyu kali asat ing
a. mangsa ketiga
b. mangsa rendheng
C. mangsa udan
d. mangsa lemaren,g
3. Iwak lan Yuyu arep dipindhahake menyang
a. kali
b. kedhung
c. kolam
d. kolah
4. Sipate Yuyu ora kena ditiru amarga
a. seneng nyolong
b. seneng jujur
c. ngapusi
d. pinter
5. Patuladhan tumindak becik ing dongeng yaiku ..
a. Yuyu ngapusi kanca
b. Bango percaya marang kanca
c. iwak seneng marang kanca
d. Yuyu setya marang kanca

Kanggo njawab nomer 6- 9.
Sekolahanku Panggonan anggonku golek ilmu
Sekolahanku Diwulang dening Bapak lbu Guru
Sekolahanku Sinau maca buku
ing panggonan iki Aku diajari supaya karo wong tuwa kudu bekti
Bisa miguna tumrap bangsa lan nagari
6. Sekolahan kanggo...
a. golek duit
b. golek sangu
c. golek pangan
d. golek ilmu .
7. Tema kang cocok manut isining geguritan yaiku
a. keagamaan
b. keluwarga
c. pendidikan
d. kekancan
8. Yen sekolah diwulang dening
a. bapak lan ibu guru
b. bapak lan ibu
c. wong tuwa
d. ibu guru
9. Geguritan iku diwaos kanthi basa
a. kang banter
b. kang endah
c. kang lirih
d. kang alus
10. …………………..ukara iki yen ditulis aksara latin yaiku ...

a. jaya baya
b. jaka kaya
c. rada dawa
d. rasa maya
11. ………………….. ukara iki yen ditulis aksara latin yaiku

c. aja pada
d. ana bata
a. ana naga
b. aja ngaya
12. …………………… ukara iki yen ditulis aksara latin yaiku...

a. jaka lara mata
b. jana lara mata
c. jala sanga ngapa
d. jala lana naga
Kanggo njawab nomer 13 -16.
Dina iki Lusi mangkat sekolah dhewe. Lusi diweling dening Bapak lan ibu supaya ngati-ati ana ing dalan. Lusi mlaku ana sisih kiwa lan mlaku turut pinggir. Ana dalan ketemu karo simbah sepuh sing kepingin nyabrang dalan. Simbah sepuh ajrih amarga dalane rame. Lusi nyebrangke simbah sepuh mau kanthi ngati-ati. Simbah sepuh matur nuwun marang Lusi. Bocah wadon kang dowo rambute kuwi rumangsa bungah atine amarga bisa tumindak kabecikan lan nulungi liyan.
13. Sing tumindak kabecikan yaiku.
a. Lusi
b. Lisa
c. Lani
d. Lina
14. Welinge bapak lan ibu yaiku
a. supaya grusa-grusu
b. supaya ngati-ati
c. supaya pinter sinaune
d. supaya ngajeni
15. Simbah sepuh wedi nyabrang amarga...
a. dalan macet
b. dalane rusak
c. dalane didandani
d. dalane rame
16. Lusi bisa tumindak kabecikar
a. bungah
b. susah
c. sedhih
d. kuciwa
17. Lusi ketemu simbah sepuh
Ukara iku jawaban saka pitakonan..
a. Lusi menyang ngendi?
b. Simbah wedi ngapa?
c. Kepiye anggone simbah sepuh nyabrang?
d. Lusi ketemu sapa?

18. Wayang iku jenenge………….

19. kaya wanara, yen diganti aksara Jawa yaiku….

20. aja kaya lawa, yen diganti aksara Jawa yaiku….

I. isenana ceceg-ceceg ing ngisor lk i nganggo tembung sing bener ana ing lembar jawab !
21. a. Klambine teles kebes
b. Tono malah ngguyu
C. Tono mancing ana kedhung
d. Kancane uga nggeguyu Tono
e. Tono kepleset lempung banjur njegur 'kedhung
Dimen dadi crita kang runtut, urut ane ukara ing dhuwur yaiku…………….
22. Mangsa rendheng aja padha………..amarga banyu udan iku bisa marai lara
Ukara ikl jangkepane .
23…………………watake Janaka?
Tembung pitakon kang bener yaiku…..
24. Ndonga dhisik, sadurunge sinau!
Ukara ing dhuwur kalebu ukara…………

Tembang kanggo njawab nomer 26 - 27.
Pocung
Murid lku sregep sinau satuhu
Ngajeni pra dwija
Tumindak kang ati-ati
Sholeh pinter iku gegayuhan mulya
25. Kewaiban murid iku kudu.....
8. Ngajeni marang dwija. Dwija tegese………………….
27. Gegayuhan kang mulya yaiku.................lan...................


29. yen diganti aksara latin unine.......................

Wacan ka nggo nomer 30 - 32.
Tembang macapat kudu dilestarekake. Pocung iku kalebu tembang macapat. Saben sapada ana papat gatra utawa larik. Larasing temba ng pocung iku ana loro yaiku slendro lan pelog. Tembang pocung awujud cangkriman. Sapa bisa mbi atang ateges dheweke pinter.
30. Tembang Pocung saben sapada ana………….
31. Larase tembang Pocung yaiku…………………….lan…………….
32. Supaya ora ilang tembang Pocung kudu…………
33. Gatekna gambar ngisor iki……..

Bacutno Ukara iki…………..
34. Jaya baya. Yen ditulis aksara Jawa dadi.............
35. Bathara ka la. Yen ditulis aksara Jawa dadi……………..
III. Wang.sulan a pitakon-pitakon Ing ngisor ikl kang paititis ana Ing lembar jawabl
36. Bu Soni mei nyang Pasar Minggu numpak kreta. Ukara ik i tulisen nganggo basa krama alus!
Reresik Desa
37.Cahya rembulan sampun purna
Jagonipuin sampun kluruk kaping tiga
Pratandhat wuis gagat rahina
Nedahaken w ekdal kangge makarya
Ndamelaken lingkungan katon endah lan asri
Sedanten mias yarakat ugi miwiti
Tekad saiyelk s aeka kapti
Hawa adem ajei dirasakne
Apa tema ge guiritan ing dhuwur?

38. Gambar sisih duwur iki gawenen ukara 3 wae !

39. ………………………, gantinen nganggo aksara latin !

40. Jana gawa bata sanga. Tulisen nganggo aksara Jawa !


Belum ada Komentar untuk "SOAL UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI Tahun Ajaran 2019/2020"

Posting Komentar

Trimakasih sudah membaca artikel kami, silahkan tinggalkan komentar jika ada keluhan mengenai link yang mati atau artikel rusak silahkan laporkan kepada kami ya !!!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel