Soal PSTS Bahasa Jawa Kelas I Semester II (Kurikulum Merdeka) SD/MI Tahun ajaran 2023/2024

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENILAIAN SUMATIF TENGAH SEMESTER II SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2022/2023. PSTS Bahasa Jawa Kelas I Semester II (Kurikulum Merdeka) SD/MI Tahun ajaran 2023/2024

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas : 1 (Satu)

Hari, tanggal : Jum'at, 17 Maret 2023

Waktu : Jum'at, 17 Maret 2023

PSTS Bahasa Jawa I (Kurikulum Merdeka)


Pituduh Umum:

1. Tulisen jeneng lan nomermu ana ing sisih kiwa dhuwur ing lembar wangsulan!

2. Wacanen saben pitakonan kanthi patitis!

3. Garapen luwih dhisik pitakon sing koanggep gampang!

4. Telitinen maneh garapanmu sadurunge koaturake marang Bapak/Ibu gurumu!


I. Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, utawa c sangarepe wangsulan sing paling bener ing lembar jawaban kang cumawis Tembang sing dilagokake sinambi dolanan diarani ....

a. tembang dolanan

b. tembang macapat

c. tembang gedhe


2. "Padhang Bulan", "Siji Loro Telu" kalebu jinise tembang

a. macapat

b. dolanan

c. gedhe


3. Sipat tembang dolanan iku....

a. susah

b. nesu

c. seneng

Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomor 4 - 6.

Padhang Bulan

Yo pro kanca dolanan ing jaba

Padhang bulan padhange kaya rina

Rembulane sing ngawe awe

Ngelingake aja padha turu sore

4. Irah-irahan tembang ing dhuwur yaiku.

a. Padhang Bulan

b. Saiki aku wis gedhe

c. Gundhul-gundhul pacul


5. Rembulane sing

a. padhang dhewe

b. ngawe-awe

c. padhang sunare

6. Padhange kaya rina. Tembung rina tegese.

a. esuk

b. awan

c. wengi

****

PSTS Bahasa Jawa 1 (Kurikulum Merdeka)

7.Gambar ing sisih dhuwur iki pantese dadi judhul tembang...

a. Gajah-gajah

b. Jaranan

c. Kupu kuwi

8. Kewan ing sisih dhuwur iki unine

a.kwek kwek

b.meong

c. krikkrik

9. Dongeng iku cerita

a. nyata

b. modern

c. rakyat

PSTS Bahasa Jawa 1 (Kurikulum Merdeka)


10. Dongeng kancil lan baya kalebu jinise dongeng

a. fabel

b. legenda

c. mitos

11. Paraga tegese.

a. panggonan

b. tokoh

c. wektu


Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 12 - 15.


Ana tawon lan uler neng kebon

Uler elek rupane, gaweane mangan wae

Tawon ngece uler, he uler rupamu elek

Krungu omongane tawon, uler mung mesem wae

Sawise wareg wetenge, uler banjur turu

Sawetara wektu, uler mau banjur tangi

awake dadi kupu sing ayu rupane

Tawon banjur njaluk pangapura awit wis ngece uler

12. Sing dadi paraga sajrone cerita kasebut yaiku ....

a. uler lan tawon

b. kupu lan enthung

c. tawon lan kupu

PSTS Bahasa Jawa 1 (Kurikulum Merdeka


13. Sawise mangan wareg uler

a. mlayu

b. turu

c. ngombe

14. Sawise tangi uler dadi

a. kupu

b. tawon

c. enthung

15. Pitutur luhur ing dongeng kasebut yaiku

a. aja seneng mangan wae

b. aja turu sawise mangan

c. aja seneng ngece kanca


II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi pratitis!

16. Tegese ngawe-awe yaiku....

17. Unine jangkrik.....

18. Unine kewan ing dhuwur iki....

19. Tembang sepuran kalebu jinise tembang.....

20. Mirengake bu guru menawa didangu. Didangu tegese ....

21. Dongeng iku kalebu.....

Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 22 - 25

Semut lan Manuk

Ing sawijining dina ana pemburu golek manuk

ananging ana semut sing weruh pemburu iku

nalika pemburu arep nembak manuk

semut nyokot sikile pemburu

pemburu njerit kelaran

krungu panjerite pemburu manuk mabur

banjur matur nuwun marang semut

22. Irah-irahan dongeng ing dhuwur ....

23. Sing dicokot semut yaiku ... pemburu......

24. Krungu panjerite pemburu manuk banjur......

25. Pitutur luhur yaiku pitutur sing.....

****

III. Wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi pratitis ana ing lembar wangsulan kang cumawis!

26. Adhedasar gambar ing ngisor iki wangsulana pitakonan iki!

a. Apa arane kewan kasebut?

b. Kepriye swarane?

27. Ganepana tembang ing ngisor iki

siji loro ....

astane ....

mirengake....

28. Cerita Kancil lan Baya kalebu jinise cerita apa?

29. Sebutna judul dongeng sing mbok mangerteni loro (2) wae!

Wacanen dongeng ing ngisor iki banjur wangsulana pitakone

Baya lan Kebo

Ana baya kang katindhihan wit gedhe

Kebo sing liwat ing ngarepe baya banjur nulungi

ananging sawise ditulungi, baya sambat luwe

banjur njaluk punuke kebo arep di pangan

Kebo nesu banjur dadi padu

Dumadakan kancil liwat banjur takon ana apa

kebo cerita

kancil banjur ngajak baya lan kebo

menyang papan kedadean

Awake baya ditindhihi maneh karo wit sing ngembruki mau

Kancil karo kebo banjur ninggal baya

Baya bengok njaluk pitulungan

Baya ngrumangsani nek luput

30. a. Apa sing arep dipangan baya?

b. Apa sebabe baya bengok-bengok?

~ Selamat Mengerjakan! -

demikian artikel tentang PSTS Bahasa Jawa Kelas I Semester II (Kurikulum Merdeka) SD/MI Tahun ajaran 2023. semoga bermanfaat. 

Belum ada Komentar untuk "Soal PSTS Bahasa Jawa Kelas I Semester II (Kurikulum Merdeka) SD/MI Tahun ajaran 2023/2024"

Posting Komentar

Trimakasih sudah membaca artikel kami, silahkan tinggalkan komentar jika ada keluhan mengenai link yang mati atau artikel rusak silahkan laporkan kepada kami ya !!!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel