SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 3 SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017


SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 3 SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017


  Mata Pelajaran          : BAHASA JAWA                             Hari, Tanggal :
  Kelas                         : III ( TIGA )                                      Nama              : ______________________
  Waktu                       : 90 menit                                            No. Absen      : ______________________

 
 
A.  Wenehana tandha ping (x) ana ing jawaban kang trep!
1.  Dhek dina Minggu aku …. Pasar Kliwon.
a.   tindak                                                                    c.   tuku
b.   lunga                                                                     d.   oleh
       2.  “Tuku” krama inggile yoiku . . . .
            a.  njipuk                                                                     c.   mundhut
            b.  tumbas                                                                    d.  dhateng
3.  Dolanan gasing iku digawe saka opo . . . .
a.   watu                                                                      c.   kertas
b.   lemah                                                                     d.   kayu
4. Ukara pakon iku diwenehi tandha . . . .
     a.   (.) titik                                                                   b.   (?)
     b.   (:) titik loro                                                            d.   (!)
       5. Ukara sing bener panulise yoiku . . . .
     a.   Aku sesuk ora mlebu?                                           c.   aku sesuk ora mlebu.
     b.   Aku sesuk ora mlebu.                                            d.   Aku sesuk ora mlebu!
6.  …. sing arep menyang pasar saiki ?
a.   pira                                                                                    c.   sapa
        b.   kapan                                                                    d.   kepriye
      7.  Kelompok – Hilmi – omahe – Angger. – ana – sinau, unen-unen kang bener yaiku ….
     a. Hilmi omahe ana Angger. sinau kelompok             c. Hilmi sinau kelompok ana omahe Angger.
     b. Hilmi ana omahe Angger. sinau kelompok             d. Hilmi sinau kelompok omahe Angger. ana
8. Din, tukokno gula! Kalebu ukara . . . .
      a.   Pakon                                                                   c.   Carita
      b.   Pitakon                                                                 d.   Jawab
9. Fira lan Aisya padha rekreasi menyang Sangiran.
     . . . . sing lunga rekreasi?
     a.   Pira                                                                        c.   Ngendi
     b.   Ngapa                                                                    d.   Sapa
10. Satriya Pandhawa sing nomer 1  ( siji ) iku jenenge . . . .
       a.   Yudhistira                                                           c.   Janaka
       b.   Werkudara                                                          d.   Nakula
11. Pandhawa sing kembar yaiku . . . .
       a.   Janaka lan Arjuna                                                c.   Nakula lan Sadewa
       b.   Yudhistira lan Werkudara                                   d.   Arjuna lan Sadewa
12. Nakula satriya ing . . . .
       a.   Sawojajar                                                             c.   Ngamarta
       b.   Madukara                                                            d.   Bumiretawu
     Pacelathon.
Kerja Bakti ing Omah
         Dina Minggu, Rizky, bapak lan ibune lagi ngresiki omah.
Bapak           : “Riz, mrenea ! Rewangi Bapak ngresiki plapon iki !”
Rizky            :”Nggih, Pak ! Kula mendhet sapu rumiyen !”
Bapak           :”Riz, jupukna andha kanggo ngranggeh panggonan sing reged !”
Rizky            :”Nggih, Pak !” ( karo njupuk andha )
Ibu                :”Sing ngati-ati lho, Riz ! Nek tiba !”
Rizky            :”Nggih, Bu !”
Ibu                :”Yen wis rampung, Ibu direwangi nandur kembang ya, Riz !”
Rizky            :”Kembang menapa, Ibu mundhut, ta ?”
Ibu                :”Ora, iki kembang saka daleme Bu RT.”
Bapak           :”Wis, Riz, kana rewangana Ibumu !Iki meh rampung, kok.”
Rizky            :”Nggih, Pak !”
13. Pacelathon ing dhuwur ana pirang paraga . . . .
       a.   Siji                                                                       c.   Telu
       b.   Loro                                                                    d.   Papat
14. Karo ibune Rizky mau dikongkon ngrewangi apa?
       a.   Nandur kembang                                                 c.   Nandur janganan
       b.   Ngresiki plapon                                                   d.   Ngresiki kembang
15. Miturut pacelathon kepriye watake Rizky?
       a.   Pinter                                                                   c.   Kesed
       b.   Bodho                                                                 d.   Sregep
16.                                  tulisan iki yen diganti latin dadi . . . .
       a.   Nganteng                                                             c.   Bareng
       b.   Suweng                                                               d.   Weteng
17. “ Sare “ yen ditulis nganggo aksara jawa dadi kepriye . . . .
       a.                                                                               c.  
       b.                                                                               d.  
18. Sing nglakokake wayang jenenge . . . .
       a.   Dhalang                                                               c.  Pilot
              b.   Masinis                                                                 d.  Kusir
19. Sing gawe barang saka wesi jenenge . . . .
     a.   Empu                                                                      c.   Blantik
     b.   Pandhe                                                                   d.   Dokter
20.  Pucung kalebu tembang . . . .
a.   dolanan                                                                  c.   macapat
b.   kroncong                                                               d.   wajib

B. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sisih tengen kang mathuk!            
1. Kang nularake lara demam berdarah.
2. Diarani apa jumlah larik ing geguritan.                                                                                            
a. Sapa
b.  Lemu  
c.  Dhahar
d.  Gatra
e.  Apa
f.  Pakanana
g.  6 ( enem )
h.   Lemut  
i.   Blantik
j.   U    

 
     3. Guru lagune iki opo“Ayo kanca,, ngudi ngelmu kang satuhu”.                                                           
     4. Guru wilangane “Amrih kasembadan”                                
5. Basa kramane “ mangan”.                  
6. Salsa . . ., nanging yen Syahda kuru.                                                    
7. Pagaweane dodol raja kaya
8. Panambahan a, na, ana utawa en “Pitike ( pakan ) jagung!”.                                                      
9. . . . sing padha dolanan bal-balan?
10. . . . pirantine wong nggawe layangan?         

C. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk !
1.      Pira bukumu? Kalebu ukara . . . .
2.      Sing mriksa wong lara ing puskesmas utawa klinik diarani . . . .
3.      Sing nglakokake sepur diarani . . . .
4.      Ala kosok balene . . . .
5.      Nalika esuk krasa adhem, nanging nalika awan krasa . . . .
6.      Bocah kelas telu kudu sregep sinau supaya . . . .
7.                             kepriye wacane aksara Jawa ing sisih kuwi . . . .   
  1.                       yen ditulis nganggo aksara Jawa dadi . . . .                         
9.      Salah sijine kang kalebu tembang macapat . . . .
10.  Krama inggile “lunga” yaiku . . . .
D. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi patitis !
      1.   Sebutna sapa bae kang diarani Pandhawa!
      2.  Tulisen nganggo aksara Jawa “ Nika tapa ”!
      3.   Gawea ukara pitakon loro wae!
      4.  Ukara iki kramakna “ Ibu lunga ning pasar tuku gula”.
      5.  Geguritan ing ngisor iki golekana guru lagune!
Kinanti
Anoman malumpat sampun
prapteng witing nagasari
mulat mangandhap katingal
wanodya yu kuru aking
gelung rusak wor lan kisma
kang iga-iga kaeksi

Belum ada Komentar untuk "SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 3 SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017"

Posting Komentar

Trimakasih sudah membaca artikel kami, silahkan tinggalkan komentar jika ada keluhan mengenai link yang mati atau artikel rusak silahkan laporkan kepada kami ya !!!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel